TSV Bardowick Newsletter vom 02.02.2018 vom 02.02.2018